;
وبلاگ تخصصی مدیریت جهانگردی تاسیس1385
T H E K E E P E R


نمونه سئوالات جهانگردی
نوشته شده توسط مهدی تابش (میراثدار) در

.:: ::.

سؤالهای درسی مدیریت هتلداری

 

سؤالهای درسی مدیریت هتلداری

1-امرهتلداري وگردش صحيح آن برپايه چنداصل است نام ببريد؟.
2-هتل از چند قسمت تشكيل شده است نام ببريد ؟.
3-چند نفرميتوانند دوريك ميزبنشيند وبدون اينكه بلند صحبت كنند صدای یکدیگررا بشنوند؟.
4-10 مقام مسئول فرانت آفيس كه درهتل هاي بزرگ مشغول كارهستندرانام ببريد ؟.
5-مزاياي ريجيستر كارت را نام ببريد؟.
6-چه نكاتي روي شيف بندي كاركنان تاثير دارد؟.
7-نقظه تساوي ياسربه سردر هتل چيست ؟.
8-بلوك كردن اتاق به چه منظوري است؟.
9-اصطلاحات خاص بين المللي دررابطه بانرخ هتل رانام ببريد چندنوع پلان وشرح هريك ازپلان ها؟.
10- پيغام دو طرفه درهتل چگونه انجام ميشود؟.
11-چگونه روغن خوراكي مسموميت ايجاد مي كند ؟.
12-چگونه میتوان تشخيص دادمرغ مرده راسربريده اند؟
13-چرالاشه گوشت گاو يا گوسفندراآويزان ميكنند؟.
14-چگونه ميتوان قبل ازبازکردن ملافه متوجه شدملافه دونفره ویايكنفره است و ملافه يا حوله مربوط به كدام طبقه است؟ .
15--چگونه ميتوان بسرعت متوجه شدكه خانم اتاقدار RoomMaid وقتی اتاقی رانظافت میکنددركدام اتاقي مشغول نظافت است ؟.
16-دريافت Deposit به چه منظوري است؟.
17-سیستم وگردش کاردر هتل بمعنی چیست؟.
18-چه نكاتي روي تعدادپرسنل تاثيردارد(5 موردرانام ببريد)؟.
19-حسابداری هتل ازچه طریق انجام میشود؟.
20- نكات ايمني آسانسورراشرح دهيد(5 موردرابنويسيد).
21-چگونه ميتوان بدون حضورفيزيكي تشخيص دادكه گارسن در ساعت موظف كاركرده يااستراحت كرده؟.
22-مشهورترين سيستم كه درتجارت هتلداري ورستوران توسط مديران براي انباروموادغذائي تاكيدميشودرانام ببريد؟.
23-چنانچه هتلي يك سردخانه بالاي صفرداشته باشدسبزيجات شسته نشده و موادغذايي پخته شده وشانه هاي تخم مرغ خام راازنظربهداشتي به چه ترتيبي بايد چيد؟.
24-صندقداررستوران چگونه ميتواندبداندكه چك هاي رستوران كه به گارسن هاي مختلف داده کدام راوصول كرده و کدام راوصول نکرده ؟.
25-دووضعيت (موقعيت)درهتل راشرح دهيدMinus Position & Plus Position (مثبت ومنفي )؟.
26-فرمول وضعيت رزروبراي روزبعد(فردا)رادرهتل بنويسد؟.
27-براي بدست آوردن ميانگين اجاره اتاق ازچه فرمولي استفاده ميشود؟.
28-براي بدست آوردن درصداشغالي هتل درروزازچه فرمولي استفاده ميكنند؟.
29-اگرمخارج دسرمخصوص يك هتل 48ريال باشدومديرهتل با30% مخارج راضي باشدقيمت فروش اين دسرچقدربايد باشد؟.
30-فروش مرغ وماهي 742500 ريال است اگرفروش ماهي 202500 ريال باشدوكل فروش رستوران 1350000 ريال باشدچه درصدي (ازكل فروش رستوران بابت مرغ وچه درصدي ازكل فروش رستوران بابت ماهي است )؟.
31-رسپشنيت قبل ازدريافت گزارش خانه داري وضعيت اتاق ها(پرياخالي)رابه سرپرست خانه داري مي دهدیاخیر؟.
32-گزارش روزانه سرپرست خانه داري صبح به رسپشن ميرسد ياعصر؟.
33- 3 تاازوظايف كاپيتان اردر را بنويسيد؟.
34-اهداف مديريت هتل را بطور خلاصه شرح دهيد ؟.
35-درهتل به صورت حساب رستوران چه ميگويند به صورت حساب كافي شاپ چه ميگويندوصورت حساب نهائي موقع خروج ميهمان چه ميگويند؟ .
36-دفتر معين چيست ؟.
37 -باركرBarkerدركدام قسمت هتل كار ميكند؟.
38 -بل بوي Bell Boy دركدام قسمت هتل كارمي كندو وظايفش چيست ؟.
39-3 نوع ازمعروف ترين وساده ترين انواع بودجه رانام ببريد؟.
40-براي اندازه گيري مقداركارانجام شده درزمينه نظافت هتل به چندطريق ميتوان عمل كرد؟.
41- چگونه مجوزبراي مسئول مهندسي صادرميشودكه براي تعمير يك اتاق بتواند به همان اتاق یاطبقه برود؟.
42- اعتبارات درهتل بمعني چيست ؟وبراي چه كساني وچگونه تعيين ميشود؟.
43-از رنگ هادرچه قسمت هاي ازهتل استفاده ميشود؟ 44-خانم نظافتچی اتاقدارRoomMaid وقتی اتاقی رانظافت میکنددرب اتاق باید باز باشد یا بسته چرا؟.
45 -چگونه براي يك سالن رستوران محاسبه ميكنندكه چه تعداد ميز و صندلي بايد سفارش شود؟.
46-فرمول محاسبه زير بناي ساختمان يك هتل 100 اتاقه 4 ستاره قبل ازساخت رابنوسید؟.
47-اگر فضاي معماري ساختمان هتل مثل PANTRY كوچك است چگونه بايد فضاايجاد كرد؟.
48-هزینه ساخت یک هتل 3 ستاره راچگونه محاسبه می کنند؟ 49-چه نکاتی درسرعت سرویس دهی تاثیرمیگدارد؟.
50-اگربخواهندهتلی رااجاره کنند چگونه محاسبه می کنند و چه نکاتی را باید در نطرداشت ؟.
51-باتکنولژی جدیدچگونه میتوان متوجه شدمسافری کهCheck Out کرده پس ازچه مدت زمانی اتاق نظافت شده است ؟.
52- سيستم گردش هتل بر اساس معماري هتل ها و تكنو لوژي بكار رفته چه تفاوت هاي با هم بايد داشته باشند؟.
53-ارتفاع پريزبرق دراتاقها ی هتل رابنویسیدوچرا؟.
54-ارتفاع پریزبرق درآشپزخانه هاوحمام هاچقدربايد باشد وچرا؟.
55-کدام محل درآشپزخانه نباید پریزبرق نصب شود؟.
56-كدام محل ها نبايدكليد برق نصب شودچرا؟.
57-ويژيگي هاي تجهيزات هتل چه تاثيري روي فضاي معماري داردياتاثيرآن براي اداره كردن هتل .تعدادپرسنل. راندمان هتل دارد.؟.
58-اشیاپیداشده مسافرین درچه مدت زمانی می بایست به سیستم واردشود؟.
59-اشیا پیدا شده مسافرین رامیتوان به مسافرازروی آدرس داده شده درریجیستر کارت تلفن کردواعلان کردیاخیر؟.
60- گزارش هاي رستوران ها چه نكاتي بايددرنظرگرفته شود ؟وچه نكاتي بايد در شيت ها مشخص باشد؟.
61-معمولاوقتی مهمانی سرمیزرستوران صورتحساب پرداخت میکندبقیه پولش رابعنوان انعام دریافت نمی کندوگارسن وقتی به صندوق پول صورت حساب راپرداخت میکندبرای اینکه به سرعت به کارش ادامه دهیدوبقیه پول(انعام)رابعداز اتمام کارباصندوقدارحساب کندوهرگزاختلافی بین صندقدار و گارسن پیش نخواهدآمد چه می کنند؟.
62-مديريت زماني ازنظرهتلداري چيست ؟.
63- قراردادمهماني ها چه نكاتي بايددرنظرگرفت ؟.
64-درجشنها ي عروسي چه نكاتي بايددرنظرگرفت ؟.
65-سيستم رزروهتل چگونه است ؟.
66-رزروگارانتي باغيرگارانتي چه تفاوتي دارد؟.
67- قوانين رزرو چيست ؟.
68-ويژگي هاي Laundry هتل چگونه بايد باشدوچه نكاتي روي تجهيزات Laundry تاثير ميگذارد ؟.
69-ساخت میزرسپشن هتل با سیستم دستی یا کامپیوتری یا ماشین NCR چه تفاوتی دارد؟.
70-آياتجهيزات هتل باتجهيزات يامبلمان منزل يكي است؟ چرا تفاوت دارد؟تفاوت هاي كليه تجهيزات چه نكاتي است؟
71-چگونه بايدمسافرراجلب وجذب نمايند2موردراشرح دهید؟.
72-چه نكاتي رضايت ميهمان رافراهم مي كند؟.
73-درسیستم کاست کنترل اگرفقط یک باربطوراتفاقی مثلا2 شیشه آبلیموشکسته شودیا3کیلو شکرروی زمین ریخته شود چگونه محاسبه می شود؟(شاید مجدااین اتفاق بیافتدوشاید هرگزاین اتفاق نیافتذ)فرمول کاست کنترل رابنویسید.
74-طراحي فرم های گردش کارهتل برچه اساسي است وچه نکاتی رابایدداشته باشد؟.
75-کدام اوراق درهتل بهاداراست ؟ .
76-كنترل هاي مديريتي ـدستي –ماشيني –كامپيوتري چه نكاتي رابایدداشته باشد؟.
77-فرق 4 نوع ازانواع هتل راشرح دهید ؟.
78-كنترل تحويل جنس ازانباردربخش آشپزخانه ورستوران چگونه است ؟ .
79-كنترل سودهادر كدام قسمت هاي هتل است ؟.
80-اتاق کنترل مرکزی درهتل ها به چه منظوری است ؟.
81-شيفت بندي بخشهاي هتل چگونه بايد باشدوچه نكاتي بايد درنظرگرفت ؟وچرا ؟.
82-چيدن تجهيزات آشپزخانه چگونه بايد باشد چه نكاتي بايددرنظرگرفته شود؟.
83-نور پردازي هر يك ازبخشهاي هتل چگونه بايدباشدوچه نكاتي بايدرعايت شود؟.
84-دسترسي هاي معماري چه تاثيري برمديريت هتل دارد؟
85-گردش كاررستوران ازنظر مالي ،اداري،كنترلي چگونه بايد باشد؟.
86-چگونه میتوان بایک گزارش درماه کلیه درآمدتمام بخشهای هتل رابه تفکیک روزانه وماهنانه راداشت(تلفن؛ رستوران؛ تریاصبحانه؛ناهار؛شام؛لاندری؛و....(نقدی ونسیه).
87-فرق بین چک رستوران باچک کارمندی چیست ؟که میهمان متوجه شودووجهی پرداخت نکند؟.
88-سيستم وگردش كارهتل چيست ؟آياتمام هتل هايكسان است ؟ 89-برگ تعمیرات به کدام قسمت های هتل میرود؟ .
90-درهتل های بزرگ کارت شناسائی که برای مسافرصادر میشود به چه منظوری است ؟.
91-گزارش مغایرت درخانه داری هتل به چه منظوری است؟
92-چنانچه مسافری بخواهدجواهربه هتل بعنوان امانت بسپاردهتل چگونه رسیدی برای دریافت این جواهرات خواهد دادکه زمان تحویل امانت مسافرمدعی نشود؟(شاید چواهرات بدلی باشدوهتلدارجواهرشناس نیست).
93-SKIPPER درهتل به چه مسافرینی گفته میشود؟.
94-دیلی یوزDaily Use درهتلداری بمعنی چیست؟توضیح دهید..
95 –علامت اختصاری اتاق غیرقابل فروش (خارج ازسرویس ) درروم رک چیست ؟.
96-نوشو NO SHOW درهتلداری بمعنی چیست ودرکجابکارمی رود ؟ توضیح دهید..
97-هاس شارژ(HC )درهتلداری بمعنی چیست ؟توضیح دهید.
98- وقتی مهمانی اتاقش راعوض کنند( CHANGE ROOM )کدام بخشهای هتل بایددرجریان قرارگیرندوچه نکاتی ممکن است در سیستم تغییرکند؟.
99 -فرمول هزینه روابط عمومی رابنویسید؟.
100-به مسافرینی که بدون رزروواردهتل میشوندچه میگویند ؟
101 –درمعماری ساختمان هتل محل تحویل غذاازآشپزخانه به چه منظوری است ؟5 موردراتوضیح دهید..
102 –چارت سازمانی هتل به چه نکاتی بستگی دارد.که تعیین کننده تعداد پرسنل هتل خواهد بود؟.
103- چه نکاتی تعیین کننده ابعاد واندازه لابی یک هتل درحال ساخت است ؟5 موردرابنویسید..
104- برای تهیه منوغذاباید به چه نکاتی توجه داشت ؟10 موردرابنویسید..
105- ده موردازصفات ممیزه مدیرهتل رابنویسید..
106- یکی ازکنترل های صندوق دارFront Office Cashier هتل بزرگ رابنویسید؟.
107- فرمول میانگین نرخ اجاره برای هراتاق رابنویسید. 108- چنانچه مسافری بخواهد چمدانش رابرای جندروزی تحویل هتل بدهدچه نکاتی بایدرعات شود؟مهمترین نکته رابا3مورددیگربنویسید..
109- فرمول نظافت اتاق های پررابنویسید..
110- فرمول نظافت اتاق های خالی را بنویسید..
111- فرمول زمان برای اتاق های خارج شدهChek Outرا بنویسید..
112-ابعاداتاق های هتل یک ستاره تا2 ستاره ارزان قیمت وهتل های متوسط وهتل های درجه یک وهتل های لوکس را بنویسید..
113- 5 موردازانواع تخت درهتل هارانام ببرید..
114-درچه نوع رستورانی ازنورزیاداستفاده میکنند؟وبه چه دلیل .
115-کدام رنگ نوراصطلاحااشتهاکورکن نامیده میشودودر رستوران نبایداستفاده کردبه چه دلیل ؟.
116-تكنولوژي جديددرهتلداري چيست ؟.
117-برای برقراری کنترل های لازم وسرویس دهی همراه با کیفیت برترچپیست ؟..
118-باتکنولژی جدید بدون دریافت گزارش خانه داری چگونه متوجه میشونداتاق نظافت شده وآماده برای پذیرش مسافر است؟
119-ارتباط بخشهاي هتل چگونه بايدباشدوچرا؟3 بخش را توضیح دهید.
120-گزارش هاي ضروري كدام هاهستند؟.
121-فرم هاي كه درهتل براي گردش كاربخشها به جريان مي افتدچگونه بايدباشد چه نكاتي بايددرفرم های چاپي باشد؟ 122-تاسيسات هتل چگونه بايدباشدوچه نکاتی درزمان ساخت باید پیش بینی شود؟2موردراشرح دهید..
123-دربام هتلی چنانچه رستوران باشد کدام نوع نصب آسانسورهاکه درزیر توضیح داده شده صحیح است .چگونه باید باشد؟.
1.كلكتيو سلكتيو: 2.كلكتيو دان : 3.كلكتيو آپ : 4. روش پلوتنPoloton) : 124- یکی ازویژیگی های مهم ولازم که باید برای آسانسور هتلی که رستوران روی بام دارددر نظر گرفت چیست ؟.
125-جعبه کلیدهای یدک هتل درکدام قسمت هتل نصب میشود؟.
126-درهنگام ساخت هتل درراهرواتاقها برای نصب جعبه آتش چه نکاتی بایدرعایت شود؟ 2 موردراشرح دهید..
127-آشپزخانه هتل شامل چه قسمتهای است ؟ 5 قسمت رابنویسید.
128-بجای کارت مزاحم نشوید یااتاق رانظافت کنیدکه توسط مسافرین به دستگیره درب آویزان میشوداکنون چه میکنندو توضیح دهیدچراازاین کارت هااستفاده نمی کنند؟ .
129-رنگ هاي استانداردبراي تاسيسات هتل به چه منظوری است؛چرا؟ توضیح دهید..
130 -آبفشانهاي اتومات Sprin Klerدرکدام قسمتهای هتل نصب میشود؟.
131- منظورازتايم كيپر Time Keeper درهتل چیست ؟.
132- نکته مهمی که بایدزمان ساخت هتل برای كف Laundry وآشپزخانه درنظرگرفت چیست؟.
133-چه کسانی در هتل نمی توانند کار کنند ؟ 4 مورد را بنویسید..
134-سطح میزرسپشن درصورت کامپیوتری بودن ازطرف رسپشنیست چه ویژگی های بایدداشته باشد؟وتفاوت عمده با سیستم روم رک درچیست ؟توضیح دهید..
135- کنفرانس (Conference) را توضیح دهید..
136- کنگره (Congress) را توضیح دهید ..
137- سمپوزيوم (Symposium)را توضیح دهید..
138- سمينار (Seminar) را توضیح دهید..
139- ميز سرويس (استيشن) Service Desk به جه منظوری است 3 مورد را بنویسید؟.
140- رويدادهاي ناگواري كه درهتلها اتفاق ميفافتد و اغلب موجب آسيب رسيدن به كاركنان ميگردد 8 مورد را بنویسید ؟.
141-بخشهاي كه برای هتل درآمد ندارند4 مورد را نام ببرید؟ 142-براي بدست آوردن % مخارج هتل ازچه فرمولی استفاده میکنند؟.
143-Grease Drop آشپزخانه درکجا(کدام محل )باید قرار گیرد؟چرا؟.
144-ازدیگ بخار Laundry به غیرازلاندری جه استفاده ای درهتل میتوان کرد؟ توضیح دهید..
145- ارتباط بین رسپشنیست بابل بوی باچه وسیله ای است ؟ چرا؟.
146-ویژگی های گريل روم را شرح دهید ؟.
147-فضاهای لارم معماری سونا را نام ببرید؟.
148-اگر قراراست روم سرويس (Room Service)درمعماری ساختمان پيش بينی گرددخدمات روم سرويس رابایددرکدام قسمت هتل اختصاص داد؟ .
149-هتل بنگلو به چه هتلی می گویند؟.
150- تمبربرای سردخانه موادغذایی هتل برای چه منظوری است؟شرح دهید..
151-چنانچه هتلی برای بازسازی حمام اتاقها که مثلا لوله آب راعوض کندونخواهدازنظرهزینه تمام کاشی های حمام را تعویض کندازنظرطراحی چه می کند ؟.
152-Linen Room درکدام قسمت هتل است و به په منظوری ؟ 153-هتل های که Room Service پیش بینی نکرده اند یا ندارند برای رفاه حال مسافرین واضافه نکردن پرسنل و فروش روم سرویس چه پیشنهادی می کنید ؟.
154-برای صرفه جویی درتجهیزات آشپزخانه(خدمات دهی)وکم کردن تعدادپرسنل موقع ساخت هتل چه بایدکرد؟.
155- جهت صرفه جویی چراغهای محوطه چه باید کرد؟.
156- سالا ماندر برای چه منظوری است ؟.
157- بن ماری برای چه منظوری است ؟.
158- مساحت فضاي مورد نیازآشپزخانه درهتلهاي معمولي را چگونه محاسبه می کنند؟.
159 درلابي و رستوران وكافي شاپ و سالنها براي Paging هرچند متردرسقف باید بلندگو نصب شود تا صدا یک نواخت باشد؟.
160-ارتفاع ديواركوب هادراتاق ها ياراهروهاوكليه قسمتهاي هتل چقدربایدباشد؟ .
161-ارتفاع چراغ بالاي آينه دستشوئي اتاقهاچقدرباید باشد؟ .
162-دربازسازي هتل چه اهدافی دنبال مي شود5 مورد را بنویسید؟.
163- درب سرویس های عمومی (توالت ها)درهتل بایدبطرف تو بازشودیا بیرون ؟چرا.
164- بخشهای هاي كه هتل ميتواند براي اداره كردن آن بخش به پيمانكار بسپاردرانام ببرید ؟.
165- برای هتل های که سیستم شبکه LAN ندارندگردش کامل بن را شرح دهید وبن چند نسخه است ؟.
166-کاست یک مرغ را چگونه محاسبه می کنندکه ازگردن وبال ممکن است سالادالویه وازآب بدست آمده سوپ تهیه کنندوبرای هتل سالادالویه وسوپ دارای ارزش ودرآمداست ودرمقابل نان ویخ ونمک فلفل برای هتل هزینه است و وجهی دریافت نمی شودچگونه محاسبه میشود؟فرمول را بنویسید.
167-VOID در هتل به چه معنایی است و درچه زمانی انجام میشود ؟.
168-دربعضی هتل های بزرگ کدام بخش معظم ترین قسمت آن از نظرفعالیت هابودجه تعدادپرسنل وساعت کاراست ؟.
169-آسان ترین روش کنترل بودجه بندی کدام است ؟.
170-بودجه رادرهتل براساس چه معین وحساب می کنند؟.
171-بخش غذاونوشابه ازچند بخش تشکیل شده است ؟
172-میزان کیفیت ارائه خدمات دریک هتل یارستوران ازچه تساوی بدست میاید؟ فرمول رابنویسید.
173-مسافرینی که حساب آنها Debit می شودازکجامتوجه وچه بایدکرد؟
174-وقتی میهمان VIP به هتل واردیارزرومی شودکدام مسئولین بایددرجریان قرارگیرند؟.
175-به چه دلیلی بعضی مواقع درصداشغالی هتلی از100 بالا ترمیشود؟
176-آیابرای انتخاب و خرید نرم افزارهتلداری بدون نام تحلیل گریااقتباس از نرم افزار های هتلداری خارجی دارای ارزش است و میتوان برای هتل انتخاب کرد؟ .
177-سيستم گردش كارهتل راچه کسی بایدتعيين كند؟چه اطلاعاتی بایدداشته باشد؟ توضیح دهید
178-آیا برنامه نویس کامپیوتر میتواند تائید کننده برنامه نرم افزارهتلداری باشد؟موردتائید چه کسی باید باشد؟ توضیح دهید.
179-برای انتخاب صحیح نرم افزارهتلداری قبل از خريدیا بستن قراردادبراي نصب سيستم نرم افزارمهم ترین نکته ای که بایدتاکیدداشته وسؤال شودچیست؟چراتوضیح دهید؟
180- برای اینکه ساعت وزمان های خلوتي رستوران را پر كنندوازاين بابت سودکنند چه باید کرد؟.
181-وجهی ازبابت روغن زیتون،آب لیمو، قند،شکر،سماق،نان، یخ ،نمک و فلفل ازمیهمان دریافت نمی شودوامکان اینکه تا زمان سروازبین برود یاروی زمین بریزدوغیرقابل استفاده شودوجوددارد.درسیستم کاست کنترل چگونه محاسبه میشود؟
182-3 عمل اساسی وبنیادین به عهده مدیریت رستوران هتل است نام ببرید.
183-آموزش ضمن خدمت ضروریست به چه دلیلی کسانی که هرگز مدیریت هتلی راعهده دارنبوده اندیاتجربه ای درامور هتلداری ندارندنمی توانندآموزش هیچ بخشی ازکارکنان هتل رابه عهده بگیرند؟ توضیح دهید.؟.
184-دستیابی به سودبیشتردرهتل ازچه طریق ممکن است؟.
185 –درچه زمان هایی هتل هابه چه منظوری Offer های مختلف دارندتوضیح دهید؟وچندنوع Offerرامثال بزنید
186-بودجه فروش درهتل تعیین کننده بودجه چیست ؟.
187-نقش واقعی وتعیین کننده فعالیت های اقتصادی هتل در چیست ؟.
188-به چه دلیل حسابداری صنعتی رانمی توان درکنترل غذا بکارگرفت ؟.
189-اغلب انبارهتل درشیفت بعدازظهرتعطیل است کلید انبارچگونه ودرکجانگهداری میشودچرا؟توضیح دهید.
190-بهترین معیار برای اندازه گیری ،اجرا،وکاربردنرخ گذاری درهتل ورستوران هاچیست ؟.
191-نکاتی راکه مسافربایدبداند؟10 موردرابنویسید..
192- نکاتی راکه مسافرنبایدبداند؟3 موردرابنویسید.
193-. با کدام یک ازانواع روم رک (3 نوع)رسپشنیست میتواند قبل ازگزارش خانه داری فورامتوجه شوداتاق نظافت شده وآماده فروش است؟توضیح دهیدچگونه. 194-به چه دلیلی نبایددونفرفامیل نزد یک درهتل استخدام شوند؟.
195-افرادی که به مرض های صرع،قلب،قند،فشارخون مبتلا بوده اند به چه دلیلی در هتل استخدام نمی کنند؟.
196- برای سرعت درسرویس دهی برای صبحانه های که در اتاق سرومیشودچگونه عمل میکنند؟.
197- راهی که مدیریت هتل برای پیگیری دستوراتی که صادر می کند وحسن اجرای کار یا تعیین ضرب الاجل تاانجام کارها را به استناد به آن کنترل می کند چیست ؟.
198-انباردارهتل راچگونه کنترل می کنند؟یک موردراشرح دهید؟.
199-هتلی که دارای رستوران های محتلف است رستوران گران قیمت ارزان قیمت کافی شاپ و ... مهم ترین نکته که در قراردادتورهاباهتل که ازنوع Full American Planاست بایدیادآور شد چیست ؟.
200-وسایل پارچه ای مثل ملافه ،روبالش ، حوله وغیروکه همه دارای یکرنگ هستندبرای شستشوداخل شوت ملافه می اندازندقسمت لاندری هتل ازکجامتوجه میشودمربوط به کدام طبقه ازهتل ومربوط به کدام خانم خانه داراست؟ وچراباید بداند؟.
201- نام انواع کلیددرهتل،چه کلیدی ،نزدکدام کارمندان (پست سازمانی )؟.
202-چگونه ميتوان بدون حضورفيزيكي تشخيص دادكه RoomMaidدرساعت موظف كاركرده يااستراحت كرده؟ودرچه زمانی اتاق های Chek Out شده تمیزشده است ؟.
203-اگربحواهندمسافر VIP راPAGEکنندونخواهدنام مهمان را ببردچگونه است .؟.
204-فرق ATRIUM HOTEL باهتل معمولی رابنویسدوازنظر هزینه ساخت کدام هزینه کمتری داردچرا؟.
205-تفاوت بین انواع هتلها راچه نکاتی تعیین میکند نام ببرید؟.
206- چند نوع مالکیت یاتملک هتل وجودداردنام ببرید؟.
207-برای برقراری کیفیت پسندیده هتل ورستوران چه نکاتی رابایدجستجوکرد؟.
208-بهترین کارکنان هتل کدامهاهستندچراوتوضیح دهید؟.
209-درپارکینگ هتل چگونه میتوان متوجه شدکه هریک از اتومبیل هامربوط به کدام مسافرمقیم است یاغیرمقیم.
210-اگرهتلی برای پارکینگ میهمانان مقیم وجهی دریافت میکندنحوه دریافت چگونه است ؟توضیح دهید..
211-به چه دلایلی برای شروع ساخت انواع هتل مهندس طراح نمی تواندونبایدبه تنهایی طراحی هتل راانجام دهد؟توضیح دهید..
212-ساخت هتل کار تیمی است مهم ترین افراد این تیم را نام ببریدوبایدنظرات چه کسانی رادرطراحی لحاظ کند؟3 مورد رانام ببرید.
213-آیایک مدیرکه برای هتلی قدیمی انتخاب میشودبراساس اطلاعاتی که کارکنان به اومیدهد تصمیم گیری می نماید؟ توضیح دهید.
214-هتلی بزرگی که سالهابامدیران متفاوت دایربوده است و کارکنان قدیمی باتجربه مشفول بکارهستنداکنون برای مدیریت هتل انتخاب شده ایداگربخواهیدپست های راجابجا کنیدبهترین راه برای شناخت پرسنل چیست ؟.
215-همه می دانیم همه كس نمي تواندبعنوان يك مهندس يايك پزشك مشغول بكارشودبه چه دلایلی همه کس نمی تواندونباید مدیرهتل شود؟2موردازمهم ترین نکات راتوضیح دهید.
216-برگ درخواست مرخصی کارمندیک بخش بخصوص درهتل راباید چه کسانی امضاءوموافقت کنندچرا؟.
217-5 موردویژیگی لباس کارکنان هتل رابنویسید؟.
218-چه کسانی شایستگی کاردرهتل راندارند8 موردرا بنویسید؟.
219-اندازه تخت های استانداردهتل رابنویسید؟.
220-آماری که بایدروزانه ازهتل داشت رابنویسید؟.
221- وقتی هتلی تصمیم به بازسازی می گیردچه اهدافی را دنبال می کند؟.
222- یکی ازانتقادآمیزترین نواقص که باعث ازدست رفتن سودوعدم مدیریت است برای یک هتل چیست ؟.
223-چه اندیشه ای نشان دهنده اینست که مهمان موقع ترک هتل ازخدمات وسرویس دهی رضایت داشته یاخیر؟.
224-ازکجامیتوان متوجه شدکه میهمانان ازکدام دورچین غذاوازکدام غذارضایت داشته اندیااندازه غذاهازیادبوده یاکم؟.
225-برای چه نوع رستوران ها یاهتل هاکمیت غذاوبرای کدام ها کیفیت غذاها مهم است ؟ توضیح دهید.
226-اگرمدیرهتلی دربخشی تخصص نداردساده ترین راه برای موفقیت چیست؟.
227-بخشهای ازهتل دارای درآمدنیست هزینه براست چرا بایداین بارمالی راپرداخت کرد؟.
228-خوب بودن هتل به چه نکاتی مربوط است آیافقط به ساختمان؟توضیح دهید به چه نکاتی .
229- مراتب ودرجات تنبیه ومجازات هایی راکه بتوان در هتل ها برای پرسنل بمورداچراگذاشت رابنویسید.
230-چنددرصدظرفيت كامل فريزرمي تواند براي فريزكردن غذاهامورداستفاده قرارگيرد،چرا؟.
231-برگزاری مجالس ضیافت درسالن های مختلف هتل برای فضای دلپذیر چه نکاتی در نظر می گیرند؟.
232-برای ارائه یک سرویس خوب دررستوران چه نکاتی برای چیدن میزهابایدرعایت شود؟.
233-برای تعداد بیشتر قراردادن صندلی ذررستوران ورعایت سیستم وگردش کاررستوران چه نکاتی بایدرعایت شود؟.
234-مدیرغذاونوشابه چگونه می تواندسطح تولیدراکه انتظارسوددهی ازآن راداشته برای هرنوع سطح فروش را تعیین کند؟.
235-مدیرغذاونوشابه چگونه می تواندبدون اینکه ازکیفیت سرویس دهی بکاهدبدون سرمایه گذاری بیشتربه سودبیشتردست یابد؟
236-آیامدیرغذاونوشابه میتواند ازطریق Mark-Up قابلیت انحناء نازل ترموجب افزایش حجم فروش شود؟.
237- مدیرغذاونوشابه باید به چه نکته مهمی توجه داشته باشدکه باعث کاهش مراجعین نشود؟(به غیرازکیفیت وسرویس دهی)توضیح دهید.
238-مدیرغذاونوشابه ازکجامتوجه میشودفعالیت های وبا سوددهی همراه بوده ومیزان سوددهی اوچقدربوده است؟
239–درکارحسابداری تلاش وبررسی مخارج ودرآمدهابرچیست؟
240-مهم ترین نکته درسیستم گردش کارهتل که بایدبطور مستمروانجام شودو هرگز نباید کوتاهی کردجیست ؟
241–برای آنکه مسئله کنترل غذاونوشابه ازسوی مسئولین این امرباکیفیت شایسته ای معمول گردد به چه نکاتی باید دقت وتوجه ویژه کرد 5 مورد رابنویسید؟.
242-انواع غذاهاکه دررستوران هتل دراختیار میهمانان برای فروش قرارمیگیردکدام بخش هتل تعیین کننده است وچه نکاتی بایددرنظرگرفته شودوچرا؟
243-چه نکاتی رضایت خاطرمیهمانان وبهبودکیفیت هارافراهم می کندوبه عنوان الگوی موفق درهتل هاورستوران هاشناخته میشود؟ توضیح کامل بدهید؟.
244-مهم ترین قسمت هتل که باعث خواهدشدکه به آرامش خاطرمیهمان کمک کندیاباعث ناخرسندی میهمان گردد راشرح دهید؟.
245–جه چیزی میان یک هتل موفق بایک هتل ناموفق را تفاوت ایجادمیکند؟.
246-مدیربخش فرانت آفیس مسئول کنترل بخش رسپشن می باشددر زمان های که درصداشغالی هتل بالا باشدکسرشارژرابرای چه اشخاصی مجازمی کنند؟جرا؟وآیابین اشخاص تفاوت داردیا خیر؟وچه نکته ای کسرشارژرامشخص میکندبرای کنترل.
247-کسرشارژبرای هتل راچه کسی تعیین یامجوزمی دهدو چکونگی مجوزراشرح دهید
248–درسیستم عملیاتی حسابداری فرانت آفیس ،NO SHOW مربوط به کدام قسمت فرانت آفیس می باشدوDaily Useبه کدام قسمت فرق بین نوشوودیلی یوزرابنویسید توضیح دهید چگونه وکجاانجام می شودکه به راحتی مشخص است ؟.
249-برنامه های هتل بایدباخواست میهمان باشددرنتیجه بین رسپشنیست وFront Office Cashier برای مسئلهDepositچگونه عمل می شودکه اختلافی بین این بخش بوجودنیاید؟ توضیح دهید..
250-کارت شناسایی درRegistration Cardچه مزایایی دارد؟
251-اگرهتلی کلید کارت پیش بینی می کند دربرنامه فرانت آفیس وسیستم گردش کارهتل چه نکاتی تغییرمیکند؟.
252-چنانچه هتلی از کلید کارت استفاده میکنددررسپشن نیازی به جعبه کلیدنخواهد بودبرای دادن پیغام به میهمان دراین هتلهاچه بایدکردزیرامیهمان برای گرفتن کلیدودادن کلیدبه رسپشن مراجعه نمی کند؟.
253-برای قرارداد باتورهای مختلف چه نکاتی بایددرنظر داشت وپلان های قراردادراچگونه تعریف می کنند که بدون مشکلی ازابتدای ورودبه حساب میهمانان منظور شود؟.
254-کلیدکارت چه مزایای به کلیدمعمولی دارد؟8 موردرا بنویسد.
255-نورپردازی لابی هتل معمولی باATRIUM HOTEL چه تفاوت عمده ای دارد؟وچگونه است ؟.
256-رزرو Back To Back درهتل چگونه انجام میشود؟مزایای مثبت ومنفی راشرح دهید.
257-فرم قرارداد جشن هادرچندنسخه نوشته میشودبه کدام قسمتهاارسال میشودچرا؟.
258-مهم ترین وظیفه Night Auditor درهتل چیست ؟.
259-صورت حساب بلاتکلیف درهتل هابه چه معنااست چرابلا تکلیف میشودودرحسابداری چگونه عمل میشودوبایدتاچه زمانی وضعیت این صورت حساب هامشخص شودواگر نشودچه میکنند؟آیا هتل زیان می بیند؟.
260-بخشهاوکارکنانی که زیرنظرسرپرست خانه داری انجام وظیفه میکنند نام ببرید؟.
261-اگردرهتل جشن عروسی برگذارمیکنندآیا صاحبان میهمانی میتواند برای پذیرایی میهمانان کیک یا بستی از بیرون (خارج از هتل)بیآورند ؟.
262-مشکلات که برسرراه مدیریت هتل قرارمیگیردیا درگیر میشود10 مورد رابنویسید .
263- Time Keepe درهتل زیرنظرکدام بخشهای هتل انجام وظیفه میکند ؟.
264-پله کناراستخرکه برای واردوخارج شدن درنظر میگیرند چرانبایدآن قسمتی که داخل آب است به دیواره یاکف استخر نصب شودباید کاملاآزادباشد؟.
265-برای رعایت حداقل فاصله چیدن صندلی دوریک میز رستوران تاصندلی میزبعدی ازچه روشی استفاده میکنندکه عمل سرویس دهی راآسان سازد؟ .
266-درصورت داشتن ظروف چینی استاندارد هتلی واداره صحیح رستوران واستفاده درست وداشتن وسایل لازم وماشین ظرفشویی ونبودکسری ظروف وکارکنان ورزیده دلسوزحدودچندباریک ظرف چینی مورداستفاده قرارمیگیرد یابرای مدت چندسال؟.
267-برای طراحی وساخت هتل اتاق های شمالی-جنوبی یا شرقی-غربی کدام ارجحيت دارد نام ببرید ؟.
268-ظرفیت سردخانه اگر5 تن باشدچندمتر مکعب است؟.
269-چنانچه مقدارغذادررستوران زیادتراز یک پرس معمولی سروشودچه مشکلاتی بوجودخواهدآمد؟3 موردرابنویسید.
270-سیستم گردش کارهتل براساس چنداصل مهم برنامه ریزی طراحی می شود؟.
271-هتل ازچندبخش ورستوران ازچندبخش مهم تشکیل شده است؟
272-روشهاي مهمي براي اجراي سيستمهاي بازرسي (کنترل) وجودداردبعضي ازعمده ترين آنهاراشرح دهید.
273-مدیرخوب چه کسی است ؟آیاهرمدیری که درآمد هتل را بالا ببردمدیرخوبیست ؟توضیح دهیدمدیرخوب چه کسی است
274- ملافه های هتل یارومیزی راچگونه بایداتوبزنندوچرا توضیح دهید .
275- چرادربعضی ازهتل های نوسازدرراهروهای طبقات بالا یااتاقهابوی تاخوشایندرطوبت می آید؟ توضیح دهید.
276 -مهم ترین نکته ای که برای هتل تازه تاسیس میباید براساس آن سیستم گردش کارهتل راطراحی ودرنظرگرفت چیست ؟
277-صفحه 155 کتاب اصول هتلداری ازدوعکس وسطچه برداشتی میکنید 2مورد را بنویسید .
278- صفحه 171 کتاب اصول هتلداری عکس میزهای مستطیل ودایره چرادو طرف میزها تاشو می باشد؟.
279- صفحه 362 و 340 و426 ازعکسها چه برداشتی میکنید برای هریک ازصفحات (عکسها) توضیح جداگانه بنویسید.
280-به چه دلیلی صورت حساب رستوران،تریا،کافی شاپ،روم سرویس ازدوقسمت تشکیل شده است؟توضیح کامل بدهید.
281-به چه دلیلی صورت حساب پرسنلی ازدوقسمت تشکیل شده است وچرابایدروی آن به دوزبان بطورواضح وکاملامشخص نوشته شودلطفادرمقابل این صورتحساب وجهی پرداخت نکنید Do not Pay This Check .
282-چراگوشت مرغهای درسته که ازسردخانه بیرون می آورند قبل زکباب کردن وپختن می بایست یخ آن بازشود وقبل ازپخت بایدآب جمع شده ازیخ رادور ریخت ؟.
283 – چرا نباید پشت میزرسپشن میزصندلی قرارداد ؟ 284- دريافت Deposit برای هتل چه مزایای دارد بخصوص برای هتل های که تعداداتاق زیادی دارد ؟.
285-مشکلاتی که برسر راه یک مدیر هتل اتفاق می افتد یا درگیرچه مسایلی میشود را 15 مورد بنویسید.
286- کدام بخشهاي ازهتل راميتوان به يك مسئول سپردمثل سرپرست خانه داري كه ميتواندسرپرست لاندري هم باشدكدام بخشهاي هتل رانمي توان ونبايد يك مسئول تعين كردچرا؟.
287 - نصب تلفن گویا در هتل صحیح است یا خیر؟.
289-چهار( 4)اصل سیستم وگردش کار می بایددربرگیرنده چه نکاتی باشد ؟ 10 موردرابنویسید.
290- آیا بایدبرای تمام ریزه کاری هتل سیستم و گردش کاریی باید تعیین کرد ؟ توضیح دهید.
291- آیابرای تجهیز تمام بخشهای هتل (ازکوچکنرین وسیله تا تکنولوژی)میتوان آنچه دربازارارائه می شودیاتوسط فروشندگان بفروش میرسدخریداری کرد؟.
292-اگرهتلی برای تجهیزکلیه بخشهای هتل نکات ضروری و ویژیگی های تجهیزات رارعایت نکندیانداندچه زیان های متوجه هتل خواهد شدودرکجا ها تاثیر می گذارد.توضیح کامل دهید.
293-اگرهتلی اصول چیدمان وسایل بخصصوص وسایل نصب شدنی وویزیگی هارابرای نصب نداندورعایت نکندچه زیان های به هتل وارد میشود.
294-چراگارسن هایا کمک ها ی رستوران مجازنیستندبه آشپزخانه واردشوند؟توضیح دهیدچگونه بایدموادخوراکی را ازآشپزخانه تحویل بگیرندوچراو به چه دلایلی اجازه ندارند واردآشپزخانه شوند..
295-گزارش سرانه هرکارمندراچه گونه محاسبه می کنند؟
296-آیاسیستم گردش کارهتل ها میتواند یکسان باشد؟
297- مهم ترین نکته درPlan های مختلف هتل که حتمادر زمان بستن قراردادبایدقیدگرددچیست؟واگراین مهم قید نگرددچه زیانی متوجه هتل است ؟.
298- Logfile چیست ودرسیستم نرم افزارهتل درکدام گزارش هاضروری ولازم است ؟20 موردرابنویسید.
299- گزارش ماهیانه فروش دربرگیرنده چه نکاتی است و برای چه شخصی ارسال می شود و به چه منظوری طراحی شده است ؟ .
300- کنترل سوددرکدام بخش های هتل است بخش آشكار(قسمت جلوئي ) یا بخش پنهان ( قسمت پشتي ).
301-برای اینکه میهمانان دایم کلیدآسانسوررافشارندهند چه می کنید؟ به دلیل کم بودن آسانسور.
302- چراکلاه آشپزهایاشف آشپزبعضی بلندوبعضی کوتاه و بعضی صاف بلنداست .
303- اگر هتلی برای حساب سازی یافرارازمالیات تعداد مسافرراکمترازتعدادواقعی ثبت کندچه اتفاقاتی ممکن است بدنبال داشته باشد؟.
304-اینکه درسیستم نرم افزاری هتل هالیست سیاه Black List پیش بینی می کننداصولابایدباشد؟توضیح دهید.
305-آیااشیا,بحامانده مسافرین راباید تلفن کردواطلاع داد اصولاچگونه عمل می شود.
306-اگر هتلي بوفه براي صحبانه يا ناهار در نظر ميگيرد محاسبه بوفه چگونه انجام مي شود?.
307-برای محاسبه درصد اشغالی اتاقهای هتل آیا اتاقهای خارج از سرویس لحاظ می گردد یا خیر؟.
308-تراز روزانه درآمد هتل به چه روشی می بایست محاسبه گردد ؟ یاسندحسابداری درآمد چگونه تراز میشود ؟.
309-آیازمانیکه اتاقدارمشعول نظافت اتاق است بایددرب اتاق بازباشدیابسته؟مهم نیست اتاق پرباشدیاخالی
310-درمیهمانی خصوصی هتل یارستوران که از یک منو غذایی برای همه استفاده میکنند و برای تک تک پرس غذا بن صادر نمی شودبرای اینکه بدانندازآشپزخانه چند پرس غذاخارج شده که تعدادنفرات میهمانان که حضوردارند برای محاسبه صورتحساب مشخص شودچگونه می شمارندکه اشتباهی صورت نگیرد؟.
311- میهمانان FULL AMERICAN PLANدریک هتل بزرگ چگونه برای تمام پرسنل هتل مشخص هستند یا مشخص می شوند .
312-بجای کارت مزاحم شویدکه میهمان به دستگیره درب اتاق آویزان می کندچه بایدکردکه رسپشنست هم توجه شودکه میهمان مایل است استراحت کندوتلفن اتاق راوصل نکند
313-اگرهتلی دارای سیستم پاورسوئیچ است رسپشنیت از کجا متوجه میشودمیهمان دراتاق حضورندارد که چنانچه برای این میهمان تلفن شد بدون معطلی پیج کندواگردر هتل نبود یاداشت برایش بگذارد .
314-اگرهتلی دارای سیستم پاورسوئیچ است خانم خانه دار ازکجامتوجه میشود کدام اتاقهامیهمانان دراتاق حضور دارند که بتوانداولویت نظافت اتاقها را به اتاقهای که میهمانان دراتاق حضور ندارد بدهد.
315-چگونه میتوانند این سرویس رابمیهمانان هتلی که مایل باشندریزصورت حساب خودراهرلحظه که مایل باشندبدون اینکه به صندوق مراجعه کنند بتوانند ببینند.
316-مهم ترین وظیفه مدیر شب چیست ؟
317-برای ایمنی آسانسورElevatorهتل ها چه باید کرد؟
318-چرا رنگ کره هاوعسل با هم متفاوت است ؟
319-چراسوپ هاویاغذاهای سبزیجات دررستوران هاویاهتل ها بوی نفت می دهد ؟
320-چگونه می توان یک اتاق (فضای بزرگ ) به کارگزینی اختصاص نداد؟
321-آیااتاقدارهتل باید برای تمام مدت مسئول یک طبقه باشد؟
322-سرپرست خانه داری درچه زمانی باید روم رک ROOM RACK هتل را ببیند؟
323-مهم ترین وظیفه نظافچی اتاق بمجردورود به اتاق های که میهمان دراتاق نیست قبل از نظافت اتاق بایدانجام دهد چیست؟
324-چگونه درهتل به همکار پیغام میدهندکه فراموش نکند؟
325-بالش های که با الیاف هستند پرنیستند باماشین لباسشوئی چکونه باید شست که خراب نشوند؟
326-چگونه می توان برای صرفه جویی از تعداد کارمند صندوق دارکافی شاپ یا رستوران های مختلف هتل را نداشته باشیم بدون اینکه کنترل حساب ها راازدست بدهیم بتوانیم صورت حساب تایپ شده نیز به میهمانان بدهیم؟
327-چگونه در هتل به همکار پیغام میدهند که فراموش نکند؟
328-چگونه می توا ن کولر گازی را تنطیم نکردوازرسپشن فرمان داد؟
329-چگونه رسپشنیست متوجه می شود نظافچی طبقات درکدام اتاق مشغول کاراست ؟
330- چگونه رسپشنیست متوجه می شودکه میهمان کارت مزاحم نشوید و یااتاق نظافت شود را بکار برده است ؟
331-چه کنیم میزهای جلوی مبل درلابی هتل بهم ریخته نشود ؟
332-چه کنیم که رومیزی ها را درفضای بازبادنبرد؟
333-تلفنخانه هتل باید دررسپشن قرارگیرد یا اتاقی جداگانه ؟
334- برای درست کردن نیمرو شکیل چه باید کرد؟
335-انواع ساختمان متل را نام ببرید؟
336-برانچ brunch با کافی شاپ چه تفاوتی دارد ؟
337-آیااتاقدارهتل باید برای تمام مدت مسئول یک طبقه باشد؟
338-سرپرست خانه داری درچه زمانی بایدروم رک ROOM RACK هتل را ببیند ؟ 339-مهم ترین وظیفه نظافچی اتاق بمجردورودبه اتاق های که میهمان دراتاق نیست قبل ازنظافت اتاق بایدانجام دهد چیست ؟
340-بالش های که با الیاف هستند پر نیستند با ماشین لباسشوئی چکونه باید شست که خراب نشوند ؟
341-چه بایدکردکه حوله های هتل را مسافرین نبرند ؟
342-چگونه می توان بخش روابط عمومی هتل رابه یک بخش در آمدزا تبدیل کرد؟
343-آیامی توان درزمان ساخت هتل کف حمام هااتاق های هتل راازسرامیک 30 سانت در30 سانت استفاده کرد؟توضیح دهید

 نوشته شده توسط مهدی تابش (میراثدار) در

.:: ::.

Powered By blogfa.com Copyright © 2009 by thekeeper
This Template By Theme-Designer.Com

منوی اصــــلی -------------------- Menu

دربــــــــــــــاره -------------------- About

توجه به اين که رشته "جهانگردي" در مقطع کارشناسي، از جمله رشته هاي نوپا در نظام آموزشي کشور مي باشد و در اين زمينه صاحب نظر برجسته اي که امکان اطلاع رساني را داشته باشد، وجود ندارد، در اين سايت قصد داریم تا اطلاعات مفيدي را در زمينه رشته جهانگردي و هتلداري در اختيار مخاطبان قرار دهم. علاوه بر اين اخبار روز دنيا نيز درباره صنعت گردشگري، هتلداري ، معرفي سايتها ، معرفي کتابهاي برجسته و جديد و ... نيز در اين سايت در اختيار شما خواهد بود که به مرور اين مطالب بر روي سايت قرار خواهد گرفت. تاسیس 1385

موضوعات -------------------- Categories

دوستـــــــــــان -------------------- Links

آرشـــــــــیو -------------------- Archive

پیشـــــین -------------------- Previous

لینکستان -------------------- LinkDump

دیگر مــــوارد -------------------- Others

امکانات جانبی
theme-designer.com